https://tlumacz.migam.org/

Spółdzielnia socjalna "Drabina" zmieniła adres swojej siedziby. Aktualnie znajdziecie nas Państwo w budynku Centrum Integracji Społecznej w Ustce, ul. Wiejska 10.

 

budynek, gdzie jest siedziba spółdzielni

Projekt pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych II" realizowany będzie przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce wraz z Usteckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Żyj Kolorowo i Spółdzielnią socjalną "Drabina".  Realizatorem zadania będzie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 4 009 127,47zł

Dofinansowanie:  3 808 671,10zł

Wkład własny:      200 456,37  zł

CEL:

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych

OKRES REALIZACJI:

2020-12-01 - 2023-06-30

GRUPA DOCELOWA:

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostanie objętych 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Ustce, w tym 80 osób - rodziców i dzieci, 80 osób niesamodzielnych i 10 ich opiekunów

DZIAŁANIA: 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów, w tym:

a) działalność Międzysektorowego Zespołu Opieki - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.:

- usługi opiekuńcze,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (fizjoterapeuta, psycholog i in. wg potrzeb - np. dietetyk, logopeda),

- usługi asystenta osoby niepełnosprawnej,

- praca socjalna

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne

- indywidualny terapeuta zajęciowy

b) zapewnienie krótkoterminowej opieka w zastępstwie opiekuna

c) rozszerzenie usługi Teleopieki

d) działalność Aktywnego Klubu Seniora

e) usługi "Złotej rączki"

f) prowadzenie animacji lokalnej

g) funkcjonowanie mieszkania wspomaganego dla osób niesamodzielnych

h) wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych - szkolenia, warsztaty, poradnictwo indywidualne, reintegracja społeczno-zawodowa w CIS, grupy wsparcia

- utworzenie wypożyczalni sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego

2. Usługi społeczne dla rodzin

a) działalność Interdyscyplinarnego Zespołu Wspierania Rodziny - zespołu specjalistów, który świadczyć będzie m.in.

- usługi asystenckie (asystent rodziny),

- doradztwo zawodowe,

- praca socjalna

- poradnictwo specjalistyczne indywidualne,

- wsparcie psychologiczne z elementami terapii uzależnień,

- wsparcie grupowe (warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców),

- zajęcia dot podnoszenia kompetencji rodzicielskich

- spotkania integracyjne poł. z edukacją

b) Działalność placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz opiekuńczo-specjalistycznej

Uczestnikom/czkom zapewnimy opiekę nad osobami zależnymi, pomoc w dojazdach na zajęcia.

REZULTATY: 

W ramach Projektu zwiększone zostaną o 20 miejsca świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.

Piękne wnętrze Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jaracza 9 w Słupsku wymagało odświeżenia. Ekipa Drabiny zrealizowała to zlecenie z wielką starannością. Mamy nadzieję, że seniorom którzy na co dzień uczęszczają do DDPS będzie teraz milej i przyjemniej.

IMG 20190301 WA0001        IMG 20190301 WA0007        20190304 214005

Pośród wielu realizowanych przez nas zleceń do jednych z ciekawszych należały prace zlecone przez Wodociągi Ustka. Zlecenie to wymagało od nas dużej precyzji.

 

                               PRZED                                                                                                            PO

kotły w wodociągach ustka przed          kotły w wodociągach po malowaniu          IMG 20181114 WA0000